mercredi 27 avril 2022

PRIÈRE DES HEURES PASCALES pendant la semaine du Renouveau en grec

 

Εναρκτήριος Ακολουθία τού Πάσχα (Αναστάσιμον Απόδειπνον).

 Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, και τοις εν τοις μνήμασι ζωήν χαρισάμενος (τρίς).

᾽Ανάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν ῞Αγιον Κύριον ᾽Ιησοῦν, τόν μόνον ἀναμάρτητον. Τόν Σταυρόν σου, Χριστέ, προσκυνοῦμεν, καί τήν ἁγίαν σου ᾽Ανάστασιν ὑμνοῦμεν καί δοξάζομεν. Σύ γάρ εἶ Θεός ἡμῶν, ἐκτός Σοῦ ἄλλον οὐκ οἴδαμεν, τό ὄνομά Σου ὀνομάζομεν.

Δεῦτε πάντες οἱ πιστοί προσκυνήσωμεν τήν τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν ᾽Ανάστασιν· ἰδού γάρ ἦλθε διά τοῦ Σταυροῦ, χαρά ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ. Διαπαντός εὐλογοῦντες τόν Κύριον, ὑμνοῦμεν τήν ᾽Ανάστασιν αὐτοῦ. Σταυρόν γάρ ὑπομείνας δι’ ἡμᾶς, θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν (τρίς).

Προλαβοῦσαι τόν ὄρθρον αἱ περί Μαριάμ, καί εὑροῦσαι τόν λίθον ἀποκυλισθέντα τοῦ μνήματος, ἤκουον ἐκ τοῦ ᾽Αγγέλου· τόν ἐν φωτί ἀϊδίῳ ὑπάρχοντα, μετά νεκρῶν τί ζητεῖτε ὡς ἄνθρωπον; βλέπετε τά ἐντάφια σπάργανα· δράμετε καί τῷ κόσμῳ κηρύξατε, ὡς ἠγέρθη ὁ Κύριος, θανατώσας τόν θάνατον· ὅτι ὑπάρχει Θεοῦ Υἱός, τοῦ σῴζοντος τό γένος τῶν ἀνθρώπων.

Εἰ καί ἐν τάφῳ κατῆλθες, ἀθάνατε, ἀλλά τοῦ ῞ᾼδου καθεῖλες τήν δύναμιν· καί ἀνέστης ὡς νικητής, Χριστέ, ὁ Θεός, γυναιξί Μυροφόροις φθεγξάμενος, Χαίρετε· καί τοῖς σοῖς ᾽Αποστόλοις εἰρήνην δωρούμενος, ὁ τοῖς πεσοῦσι παρέχων ἀνάστασιν.

᾽Εν τάφῳ σωματικῶς, ἐν ῞Αδῃ δέ μετά ψυχῆς ὡς Θεός, ἐν Παραδείσῳ δέ μετά λῃστοῦ, καί ἐν θρόνῳ ὑπῆρχες, Χριστέ, μετά Πατρός καί Πνεύματος, πάντα πληρῶν ὁ ἀπερίγραπτος.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.

῾Ως ζωηφόρος, ὡς Παραδείσου ὡραιότερος, ὄντως καί παστάδος πάσης βασιλικῆς, ἀναδέδεικται λαμπρότερος, Χριστέ, ὁ τάφος σου, ἡ πηγή τῆς ἡμῶν ἀναστάσεως.

Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Τό τοῦ ῾Υψίστου ἡγιασμένον θεῖον σκήνωμα, χαῖρε· διά σοῦ γάρ δέδοται ἡ χαρά Θεοτόκε τοῖς κραυγάζουσιν· Εὐλογημένη σύ ἐν γυναιξίν ὑπάρχεις, πανάμωμε Δέσποινα.

Κύριε, ἐλέησον(40).

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Τήν τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ, και ενδοξοτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον, Σε μεγαλύνουμεν.

Δι’ ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

 

vendredi 2 avril 2021

jeudi 2 juillet 2020

PRIÈRE DU CŒUR ET MÉDITATION par le starets Nicodème de Karoulia

Version française Claude Lopez-Ginisty
d'après
Voici comment un starets de l'Église nous enseigne sur la pratique de la prière de Jésus. La prière est simple: "Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi pécheur". On doit répéter ceci encore et se concentrer sur les mots. C'est différent d'un mantra utilisé dans la méditation, car il faut croire en Jésus-Christ et sentir la douleur de ses péchés. Il faut avoir un grand désir de suivre la volonté de Dieu, en cherchant avec sincérité Sa miséricorde. Cela va au-delà de simplement se concentrer sur les mots, mais cela l'exige aussi. 

Le starets Nicodème [Nikodim] de Karoulia, moine qui vivait sur le Mont Athos, nous donne quelques instructions simples dont je vais donner une partie seulement. 

On commence par la prière debout et puis, après la prière initiale, on peut s'asseoir. 

La prière est dite dans son esprit et on utilise un chapelet de prière pour aider dans sa concentration. On déplace ses doigts sur le nœud suivant sur le chapelet de prière chaque fois que l'on termine la prière. 

On maintient son attention dans sa poitrine, et non dans sa tête ou ailleurs. Il dit: "Si vous priez dans votre tête, vous aurez une tête pleine de pensées. Vous devez faire descendre votre attention [dans la poitrine]." Il est préférable de prier avec votre tête baissée sur la poitrine. 

L'essentiel est de faire ce que vous aidera à maintenir votre concentration dans la prière. Il nous dit que ce n'est plus la prière quand vous perdez le sens que vous êtes en train de prier Dieu. 

Le starets dit, 

"S'il [celui qui prie] n'a pas conscience qu'il est face du Seigneur, alors il est prie seulement dans sa tête. Il sait qu'il y a un Dieu, et se souvient qu'il s'adresse à Dieu, mais il n'est pas conscient de cela. Mais la conscience mène l'homme au sentiment. Et quand vient le sentiment, alors il se met à pleurer. la repentance véritable est alors révélée. Il prend conscience de ses péchés et commence à se repentir sincèrement. Il crie vers le Seigneur, "Pardonne-moi, pardonne-moi, aie pitié de moi! "Tout se termine dans le cœur." 

Nous prions sans invoquer aucune image. 

Le starets dit, 

"Regardez le Seigneur et croyez que le Seigneur vous regarde. Dans l'esprit priez dans l'esprit!... Nous allons avec notre esprit prier Dieu le Saint-Esprit. Notre esprit est uni à Dieu. Quand nous nous tournerons avec confiance vers Dieu l'Esprit, le Seigneur se penchera sur nous et l'esprit humain sera uni à l'Esprit du Seigneur au moment de la prière ". 

Le principal problème que nous rencontrons dans la prière est l'attention. 

Le starets dit: 

"Efforcez-vous de maintenir votre attention dans les paroles de la prière. Ensuite, il n'y a pas de place pour que les pensées surgissent, puisque l'attention est occupée par les mots de la prière... Quand vous prononcez les mots, soyez conscient comme si vous les ressentiez". 

Le starets développe sur ce sujet dans un autre dialogue. Il donne des conseils sur la façon d'éliminer les distractions et de maintenir l'attention au cours de la prière, 

"Vous ne devriez pas enfermer votre esprit dans tous les mots à la fois, mais dans chaque mot séparément, vous devez faire comme ceci: Quand vous prononcez un mot avec votre esprit, vous devez en même temps écouter avec votre esprit la parole qui est prononcée. Puis, sans pause, prononcer immédiatement le mot suivant de la même manière. De même avec les troisième, quatrième et cinquième mots. Terminez une prière, puis immédiatement sans pause, une autre, puis une troisième, et ainsi de suite jusques à la fin du chapelet de prière. Articuler avec votre esprit les paroles de la première moitié de la prière "Seigneur Jésus-Chris." clairement et fermement prononcez la seconde moitié de la prière "Aie pitié de moi" rapprochés, en comprimant une peu votre poitrine et votre respiration, mais pas trop fortement, exprimant de cette façon votre contrition du cœur et la repentance. Mais cela doit se faire calmement, afin de ne pas irriter les nerfs. Dans le même temps il faut constamment tenir votre attention dans votre cœur et votre regard sur la face invisible du Seigneur en Son Nom prononçant les paroles de la prière de cette façon, mot après mot, sans pause ou arrêt, ne vous donnant pas de place pour les idées et les pensées parasites et intrusives. Œuvrant de cette façon avec l'aide de Dieu, vous verrez le fruit de votre travail: la diminution de la distraction". 

Il nous est conseillé de nous engager dans cette prière pendant au moins 30 minutes chaque jour dans un endroit calme. La plupart des chrétiens orthodoxes ont un endroit spécial pour la prière dans leur maison où ils ont des icônes, une croix, un encensoir, un cierge et leurs livres de prières. 


Oui, il y a des similitudes dans la pratique de la méditation et de la prière, mais il y a beaucoup plus de choses dans la prière. Pour un chrétien, dans la pratique de la prière de Jésus, on va également tirer des avantages des changements physiques décrits dans les études sur la méditation, mais on tirera des avantages au-delà de ces avantages physiques. Nous devons nous rappeler, notre objectif n'est pas seulement la longévité, le bonheur ou la paix de l'esprit, mais la vie éternelle avec Dieu dans Son royaume. C'est le but de la prière de Jésus. Avec elle viennent également tous les avantages physiques attribuées à la méditation.